(ศธจ.เพชรบูรณ์) “กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.39 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565” โดยมีดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสา 904 รหัส ก-415 เป็นประธาน นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสา 904 รหัส 5B-101 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย บุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช รดน้ำต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักสามัคคี ความผูกพันดูแลสถานที่ทำงาน ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

>>นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสา 904 รหัส 5B-101 กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการตามที่  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และต่อมาได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533  ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”  เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้  และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงได้จัดทำโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565  ศธจ.เพชรบูรณ์”  ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน  ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช  ตัดแต่งกิ่งไม้  ปลูกซ่อม และรดน้ำต้นไม้ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
  2. สร้างพื้นที่สีเขียว และความร่มรื่นให้แก่สำนักงาน
  3. 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรักความสามัคคี ความผูกพันดูแลสถานที่ทำงาน