(ศธจ.เพชรบูรณ์) “การอบรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ครูโรงเรียนเอกชน”

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“การอบรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครูโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย คณะวิทยากร และครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 53 โรงเรียน เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดของคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์