(ศธจ.เพชรบุรี)ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565

14 พ.ย.65 เวลา 13.30 น.นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี