ศธจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่2 ภาคเหนือ

***(16 ธ.ค.60) นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการศึกษา และเพื่อทำข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 
***การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย การศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยสภาครูแห่งประเทศไทย หอกาค้า สภาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม แรงงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์การระหว่างประเทศท้องถิ่น สมาคมผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกภาคส่วน

***ภาพ/ข่าว ดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่