ศธจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

เช้านี้(27 ต.ค.65) ที่ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมแนวทางดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ โดยมี น.ส.วรรณะภัทร์ บุบผา ผอ.รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดธานี กล่าวรายงาน
รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในฐานะที่ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 2 เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพสถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการสนองพระราชดำริ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และผลการดำเนินงาน เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก รร.ไชยวานวิทยา และ รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 40 คน