ศธจ.อุดรธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย หัวข้อ น้ำ อากาศ และเทคโนโลยี

ที่ห้องมงกุฏดาว โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ 8 ก.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย หัวข้อ น้ำ อากาศ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย สร้างทักษะการคิดเป็น และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัด จำนวน 52 คน เข้ารับการอบรม