ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ตรวจสอบการดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ

วันที่ 18 ส.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ น.ส.พรอำนวย ทาดัน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบาย สป.ศธ. เพื่อทราบผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษามีการบูรณาการกับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่เหมาะสมเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติการกำหนด และรับทราบปัญหาอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ โดยมีนายอาทิตย์ จีรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ผู้บริหาร และคณะครูนำเสนอข้อมูล พร้อมนำชมการจัดการเรียนการสอนตามแผนกฝึกอาชีพต่างๆ