ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตรวจสอบการดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ

วันที่ 17 ส.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะทำงานฯ ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังตนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อทราบผลการดำเนินงาน การบวนการดำเนินงานของสถานศึกษามีการบูรณาการกับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่เหมาะสมเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติการกำหนด และรับทราบปัญหาอุปสรร ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ โดยมีนายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ผู้บริหาร และคณะครูนำเสนอข้อมูล พร้อมนำชมการจัดการเรียนการสอนตามแผนกวิชาต่างๆ