ศธจ.อุดรธานี ร่วมฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือ จิตอาสพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 7

ที่ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และ น.ส.พิมพ์พัดชา ดวงลาพิมพ์ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 65 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมและปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ