ศธจ.อุดรธานี มอบเกียรติบัตรสอบ O-NET ,RT,NT เต็ม100

เช้านี้(22 ก.ค.65) ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)เต็ม 100 คะแนน และครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 8 โรง และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RTป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียนNT ป.3 ปีการศึกษา2564 จำนวน33 โรงโดยมีนักเรียนที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านการอ่านRT 127 คน ความสามารถทางคณิตศาสตร์ NT37 คน และความสามารถทางภาษาไทย จำนวน 28 คน