ศธจ.อุดรธานี ประชุม อกศจ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/65

ศธจ.อุดรธานี ประชุม อกศจ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/65

ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศธจ.อด. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2565 โดยนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. เป็นประธาน น.ส.อุดมพร ไทยแสนทา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็น ผช.เลขานุการฯ ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาได้แก่ การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประเมินแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้อำนวยการฯไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ การตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการฯตำแหน่งครู กรณีพิเศษ ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การส่งคำร้องขอโอนข้าราชการฯ ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการฯตำแหน่งครู เป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2564 การย้ายข้าราชการฯตำแหน่งครู(กรณีปกติ) รอบที่ 1 ปี 2565 เป็นต้น