ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะทำงานนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ประจำปี 65

วันนี้(21 ต.ค.65) ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ประจำปี 65 เพื่อนำเข้าข้อมูลโครงการ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปประเทศ