ศธจ.อุดรธานี ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/65

ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 6 ก.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/65 ระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภทๆละ 1 รางวัล ได้แก่ประเภทผู้บริหาร ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน โดยผู้ได้รับการพิจารณา จะได้รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร