ศธจ.อุดรธานี ทำ MOU การเรียนระบบคลังหน่วยกิต ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาศาสตร์

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 29 ก.ย.65 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank) ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดรศึกษา และพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาศาสตร์ ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพ และแสดงพลังในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยมีนายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยหลักสูตรเอื้อให้สามารถสะสมหน่วยกิตจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถเทียบโอนจากระดับอาชีวศึกษาไประดับอุดมศึกษา โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาชีวศึกษาอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1-4 สพม.อุดรธานี อบจ.อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี กศน.อุดรธานี พัฒนาหลักสูตร 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง หลักสูตรงานดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น หลักสูตรระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น และหลักสูตรการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร ทั้งนี้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงแบ่งเป็น ระดับหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี และสถาบันอาชีวภาครัฐในจังหวัด 9 แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี กศน.จังหวัดอุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ระดับสถานศึกษาคู่พัฒนาปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รร.บ้านเลื่อม รร.โนนสูงพิทยาคาร รร.อุดรพัฒนศึกษา รร.บ้านหมากแข้ง รร.อุดรธานีพิทยาคาร รร.กุดจับประชาสรรค์ รร.ธาตุโพนทองพิทยาคม, วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี รร.บ้านปะโค รร.พันดอนวิทยา รร.ชุมชนจำปี รร.มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์, วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รร.ชุมชนวังทอง รร.บ้านดุงวิทยา รร.พังงูพิทยาคม รร.บ้านหนองฮาง, วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รร.บ้านหนองแวง, วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต รร.น้ำโสมพิทยาคม รร.สามัคคีพิทยาคาร ระดับหน่วยงานในเขตตรวจราชการภาค 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศธจ.อุดรธานี ศธจ.หนองบัวลำภู ศธจ.หนองคาย ศธจ.บึงกาฬ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู