ศธจ.หนองคาย ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่3/2565

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3 / 2565 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และ นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ กลุ่มนโยบายและแผน ผ่านระบบ Zoom โดยมี  นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนทำงานด้วยความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)