ศธจ.หนองคาย ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาSDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบZoom Meeting โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ชั้น 2