ศธจ.หนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2565


ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายจัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2565
โดยมี ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุลประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้
ได้
ร่วมกันพิจารณาวาระเกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1,2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคายต่อไป