ศธจ.หนองคาย การอบรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) สำหรับโรงเรียนเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การอบรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) สำหรับโรงเรียนเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 16.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวปิยพร ชุมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมอบรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านระบบ ZOOM Meeting ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน