ศธจ.หนองคาย การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ภายใต้ 3 โครงการหลัก ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา และ 3) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ เพื่อวางแผน/แนวทางการจัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี