ศธจ.หนองคาย การนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายนอก ภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย

การนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายนอก ภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายนอก ภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนอนุบาลชโลบล เพื่อนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565