ศธจ.หนองคาย การจัดนิทรรศการ การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

การจัดนิทรรศการ การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

 

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

พร้อมด้วยนายวัชรพล คำก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ นำเสนอโดยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ

ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ

ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู