ศธจ.สุโขทัยเป็นประธานงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 100 ปี

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนอุดมดรุณี โดยมีนางปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงวันสถาปนากิจการยุวกาชาดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2465 และฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาดมีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันจะนำมาพัฒนาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต่อไป…