ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและชี้แจง ทำความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเอกชน…