ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศอ.ปส.จ.สท) ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศอ.ปส.จ.สท.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยนายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสุโขทัย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดภาคเหนือตอนล่าง, สถานการณ์การแพร่ระบาดและผลการจับกุมยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย และการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา ตลอดจนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ประธานในการประชุมได้ให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการให้ครอบคลุม ทั้งด้านป้องกัน บังคับใช้กฎหมาย และการบำบัดยาเสพติด…