ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 4สิงหาคม พ.ศ.2565  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยนายสราวุธ  ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ  อาทิ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานศึกษาธิการจำนวน 180 คน จาก  9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีกำหนดการประชุม 2 วันคือ วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก….