ศธจ.สุโขทัยร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ คณะทำงานศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจัดประชุมเพื่อชี้แจงสรุปข้อมูลการจัดสอบ รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผ่านการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยนางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย และนายอกนิษฐ์  รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้…