ศธจ.สุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565

ant226

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (อกศจ.สุโขทัย) ครั้งที่ 3/2565 โดยมติที่ประชุมได้ให้นายสมชาย ธรรมปรีชา ทำหน้าที่แทนประธาน มีนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…

ant227