ศธจ.สุโขทัยจัดประชุมคณะทำงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีนางสาววารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 400 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นละ 1 วัน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ส.ค.2565 ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม, รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ส.ค.2565 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา, รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ส.ค. 2565 ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา, รุ่นที่ 4 วันที่ 19 ส.ค.2565 ณ โรงเรียนท่าชัยวิทยา โดยจะมีการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในทุกรุ่นแล้วแต่พื้นที่ของโรงเรียนต่อไป…