ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีนายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิด และนางสาวเมทินี  บุญเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี โดยภาคเช้าทีมวิทยากรจิตอาสา 904 มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคบ่ายเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย…