ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีนายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิด และนางอภัสนันท์  ศิริวิทชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี โดยภาคเช้าทีมวิทยากรจิตอาสา 904 มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคบ่ายเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย…