ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางอภัสนันท์  ศิริวิทชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี โดยภาคเช้าทีมวิทยากรจิตอาสา 904 มาถ่ายทอดความรู้และประสบการ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคบ่ายเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ณ อุทยานประวัติศาตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย…