ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมครั้งที่ 1/2565 เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม ศธจ.สท โดยการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดงานแบบไม่พักค้าง จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กลุ่มเป้าหมายเป็นยุวกาชาดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รวมคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด, กิจกรรมสุขภาพ, กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพิเศษ(บุกเบิก) ซึ่งการประชุมในครั้งถัดไปจะลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้ง…