ศธจ.สุพรรณบุรี การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการประชุมการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีออ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดสุพรรณบุรี