ศธจ.พิษณุโลก ออกตรวจความประพฤตินักเรียน

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้นางวรางคณา อนันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ ออกตรวจติดตาม ดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

โดยออกตรวจติดตามในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะในตัวเมืองพิษณุโลก ได้พบนักเรียนนักศึกษา พร้อมให้คำแนะนำ ชี้แนะ นักเรียน นักศึกษา ในการประพฤติตนให้สมวัย และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้ ไม่พบนักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม