ศธจ.น่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสันติภาพ  อินทรพัฒน์   เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อรับทราบและพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติและที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันกำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดน่าน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง