ศธจ.น่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting ) โดยมีนางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง