ศธจ.น่าน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายสมัย ธนะศรี เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อรับทราบนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการเสนอขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ เขต 2

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง