ศธจ.น่าน ร่วมงานจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 13มกราคม 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน และบุคลากรศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมงาน จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถและความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็ก โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ ให้ทุกคนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต กิจกรรมกีฬาสีภายใน การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ กิจกรรมนันทนาการและเกมการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร้านค้าและผู้ปกครองทุกคน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง