ศธจ.น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.ศธจ.น่าน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยทุกคนได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของสำนักงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้สำนักงานสะอาดปลอดภัยร่มรื่น สวยงาม และน่าอยู่

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง