ศธจ.น่านร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2565 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายมงคล สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะ ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน โดยสำนักงานจังหวัดน่านมอบหมายให้  สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในเชิงบูรณาการการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนำนให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง