(ศธจ.นครนายก) คุรุสภาจังหวัดนครนายก จัดงานวันครูจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานการจัดงานวันครูจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติครู มีครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับมอบรางวัลและรับการเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๘๓ ราย มีผู้เข้าร่วมงานจากทุกสังกัดทั้งสิ้น จำนวน ๖๐๐ คน โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก