(ศธจ.จังหวัดเพชรบุรี) เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ณ อาคารศรีพิทยปัญญา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ประกอบด้วย
1. โรงเรียนคงคาราม
2. โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
3. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี
5. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
6. โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์