ศธจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11-12 มกราคม  2566  นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting  โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางจิตฤดี ขวัญพุฒ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566 ให้มีระบบคุณธรรมที่เข็มแข็ง ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”