ศธจ.กาญจนบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 13 ความสำเร็จในการออกแบบกระบวนการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End to end process)

วันทื่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโอภาส  ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 13 ความสำเร็จในการออกแบบกระบวนการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End to end process) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสามารถนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง กระบวนการตามภารกิจ ให้สอดคล้องกับบริบทตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางของประเทศ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ต้องดำเนินการทบทวนการออกแบบกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต้องออกแบบกระบวนการทำงานบนแนวคิดที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรลุเป้าหมายตามที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กำหนด