วิสัยทัศน์ ICT

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้าน ICT

วิสัยทัศน์ :
ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

 
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีศักยภาพด้านการพัฒนา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา
5. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรฺู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 
 
ที่มา :
(ร่าง)  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 – 2559