วิสัยทัศน์ สป. 2562

วิสัยทัศน์

              ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ   การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

               1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

               2พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา      ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

               3พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน

            4. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่กำหนด

ค่านิยม

               TEAMWINS

                   T = Teamwork การทำงานเป็นทีม

                   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน

                   A = Accountability ความรับผิดชอบ

                   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

                   W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

                    I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      

                   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ

ที่มา :   เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สป.
           สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ