วิสัยทัศน์ สป. 2558

วิสัยทัศน์

             เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

          

พันธกิจ

              1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

              2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

              3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

              4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

              5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

ค่านิยม

               TEAMWINS

                   T = Teamworkการทำงานเป็นทีม

                   E = Equality of Workความเสมอภาคในการทำงาน

                   A = Accountabilityความรับผิดชอบ

                   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

                   W = Willingnessความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

                    I = Improvementการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                   N = Network and Communicationการเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      

                   S = Service Mindการมีจิตมุ่งบริการ

ที่มา : เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สป.
           สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
——————————————————————————————————————————————————————