โครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ  “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ ผู้ขอรับกล้าไม้ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1658375946