ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 มิถุนายน 2563

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมี นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม. เขต 29 นายพิทักษ์ บุญยอ ผอ.รร.เดชอุดม คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่ง รได้ดำเนินการตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบ On-site Online และ On-Air ได้วางแผนและเตรียมการเปิดภาคเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพบปะ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง และรับทราบถึงความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนทางไกลของนักเรียน
     ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ตรวจราชการที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อำเภอเดชอุดม สังกัดอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผสมผสานทั้งแบบ On-site Online และ On-Air และเพิ่มช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด