ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10 มิถุนายน 2563

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 น.ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการรับรายงานตัวและเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา มีนายปัญจพล โคตรคันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.ค.2563 จากนั้น ได้ตรวจ ติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจง มอบนโยบาย และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ กศน.อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอุไร ยืนสุข รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กศน.อำเภอเดชอุดม กศน.อำเภอนาจะหลวย กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม กศน.อำเภอน้ำขุ่น กศน.อำเภอบุณฑริก และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน และไปเยี่ยมบ้านพบปะ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง และรับทราบถึงความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนทางไกล
     ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ตรวจราชการที่โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร (ชุมชนบ้านบุเปือย) อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมี ดร.ศราวุธ วงศ์ทอง รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นายสุพล ทิพย์สุข ผอ.รร.บุเปือยวิทยาคาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผสมผสานทั้งแบบ On-site Online และ On-Air และได้วางแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพบปะ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง และรับทราบถึงความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนทางไกลของนักเรียน

กศน.น้ำยืน และโรงเรียนน้ำยืน

โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย